Dagvattenkonstruktioner

När klimatet förändras kommer de intensiva regnen att öka i omfattning och det uppstår problem i underdimensionerade dräneringssystem i urbana miljöer. Föroreningar i dagvatten uppmärksammas alltmer som källa till betydande miljöproblem. Olika tekniker för dagvattenbehandling har utvecklats under senare år där stadens grönstruktur kan bidra till fördröjning, infiltration och rening av dagvatten.

Det finns många olika strategier och ett flertal beprövade tekniker vad gäller hanteringen av dagvatten. Det finns en variation i funktion, bland annat i reningsgrad, vilket måste beaktas vid val av anläggning. Det är viktigt att eftersträva en god estetisk utformning när det kommer till öppna dagvattenlösningar. Rätt utformade kan dagvattensystemen bli ett tillskott i stadsplaneringen och utemiljön.

Stadsträden har en viktig roll i lokala dagvattenlösningar. Trädens kronor tar hand om viss nederbörd direkt, medan trädens rötter kan ta hand om dagvatten från gatan och andra hårdgjorda ytor. Modern teknik kring uppbyggnad av växtbäddar skapar möjligheter för att se dagvattnet som resurs för trädens tillväxt och vitalitet. Välmående stadsträd, och olika andra väl fungerande gröna strategier kring dagvatten, medverkar till produktionen av olika former av urbana ekosystemtjänster.

Även hårdgjorda ytor kan konstrueras för att hantera dagvatten. Slitskiktens konstruktion kan på olika sätt anpassas för lokalt omhändertagande av dagvatten genom möjligheterna att låta förstärkningslagret utgöra fördröjningsmagasin.