Det finns två olika kategorier av konstruktionslösningar för de hårdgjorda ytorna
i en systemlösning – Täta slitskikt och Permeabla slitskikt. I båda fallen är
konstruktionerna anpassade för lokalt omhändertagande av dagvatten
genom möjligheterna att låta förstärkningslagret utgöra fördröjningsmagasin.
Den avgörande skillnaden ligger i hur dagvattnet leds ner till förstärkningslagret.

I konstruktionslösningar med Täta slitskikt sker ingen infiltration genom slitskiktet.
Dagvattnet leds istället direkt ned till förstärkningslagret till exempel genom brunnar
och gallerrännor.

I konstruktionslösningar med Permeabla slitskikt leds dagvattnet
genom infiltration i slitskiktet, via sätt- och bärlager, ner till förstärkningslagret.