Projektbeskrivning

I takt med att städerna växer försvinner den naturliga markytan och ersätts med olika hårda och mindre vattengenomsläppliga material och produkter. Utvecklingen leder till fler översvämningar, överbelastning av dagvattensystem och till att väldigt många stadsträd dör.
Detta projekt bidrar till att skapa städer som står bättre rustade inför den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat. Med nya systemlösningar främjas lokalt omhändertagande av dagvatten genom flödesutjämning, rening och infiltration till stadens gröna ytor.

projektx4

Projektet syftar till bättre integration mellan hårdgjorda grå ytor och det gröna
och blå i städerna och har många målsättningar, bland annat följande:

listapil

Med ett helhetstänk och med tvärvetenskap som verktyg strävar vi mot genomtänkta systemlösningar där det gråa, gröna och blåa samverkar för att skapa attraktiva städer där träden lever, översvämningsproblemen minskar och de hårdgjorda ytorna trots permeabiliteten har bibehållen funktionsduglighet.

Projektet har en total budget på ca 21 miljoner SEK (drygt 8 M SEK från Vinnova).

allen3

LADDA NER INFOBLAD