Referensanläggningar

STADBESKRIVNINGREFERENSANLÄGGNINGARRAPPORT
GöteborgGöteborg är en av de kommuner som idag arbetar mycket aktivt för att lokalt fördröja och rena dagvatten i staden, bland annat har man utvecklat en digital skyfallsmodell för att minska konsekvenserna vid översvämningar. Klimatförändringar med temperaturhöjning som höjer havsnivån pekas ut som den största riskfaktorn. En höjning av havsnivån på 0,9 m i kombination med en storm likt ”Gudrun” skulle försätta nästan hela centrala delarna av Göteborg under vatten.Biofilter i Kviberg

Multifunktionella ytor i Frihamnen

Grönska med funktion i Lindholmshamnen

Utredning av lokalklimatet i Masthuggskajen
Ladda ner rapport
HelsingborgHelsingborgs stad har låtit göra en digital modell som visar var riskerna för översvämning från hav och skyfall är som störst, eftersom man i samband med kraftiga regn är sårbar för översvämningar från både hav, skyfall och vattendrag. Kommunen har även låtit göra en omfattande klimatutredning som underlag för prioriteringar i åtgärdsarbetet.Genomsläppliga jordar och biokol i plantering vid ÅngfärjanLadda ner rapport
LundI Lund invigdes 2016 Råbysjön som är en del av rekreationsområdet Råby sjöpark. Sjön är 2,6 hektar och har dimensionerats för att tillsammans med omgivande ängsmark kunna fördröja ett 100-årsregn från ett 174 hektar stort avrinningsområde.Biokol i växtbäddar vid Råby KajpromenadLadda ner rapport
MalmöMed anledning av skyfallet 2014 har Malmö stad tillsammans med VA SYD påbörjat arbetet med att ta fram en skyfallsplan. Malmö har på senare år drabbats av flera extrema nederbördssituationer och i augusti 2014 föll det största regn som någonsin uppmätts i staden. Under 6 timmar föll det lika mycket regn i de centrala delarna av Malmö som det vanligtvis gör under två normala sommarmånader.Gödsling av bokar på Hyllie StationstorgLadda ner rapport
VäxjöDet kommunala ledningsnätet i Växjö är på vissa ställen överbelastat och det har anlagts utjämningsmagasin och öppna dagvattenlösningar runt om i staden för att hantera detta. Man har sedan lång tid tillbaka antagit ett helhetsgrepp kring hanteringen av dagvatten.Genomsläpplig beläggning på Västra Esplanaden

Mikroklimatanalys vid Västra Esplanaden

Dränasfalt vid lilla Vallen
Ladda ner rapport
StockholmRedan 1994 beslutade Stockholm om en övergripande policy om att dagvatten i första hand ska hanteras genom infiltration och fördröjning vid källan innan samlad avledning. Ett sätt att hantera dagvatten lokalt är genom anläggande av växtbäddar och skelettjordar. För att öka anläggningarnas prestanda och gynna stadsträdens tillväxt har man även börjat blanda in biokol i anläggningarna.Växtbädd med skelettjord vid Valhallavägen

Växtbädd med skelettjord på Nybrogatan

Växtbädd med kolmakadam på Rörstrandsgatan

Växtbädd med skelettjord på Västerled

Studie av trädtillväxt på Swedenborgsgatan

Studie av rottillväxt på Blekingegatan
Ladda ner rapport
UppsalaMålet med grönblåa system är att de ska leverera många ekosystemtjänster som bland annat rening och fördröjning av dagvatten samt estetiska, sociala och ekologiska värden men även vara en välfungerande växtbädd. Flera grönblå konstruktioner har implementerats i projektering av bland annat stadsdelen Rosendal i södra Uppsala och förtätningsprojektet Östra Sala Backe.Grönblåa system i stadsdelen Rosendal

Strandbogatan Testbädd

Grönblåa system Östra Sala Backe
Ladda ner rapport