Tekniska rapporter

RAPPORTBESKRIVNINGFÖRFATTARE
Mikroklimatet i stadsplaneringenStadsutvecklingen påverkar mikroklimatet och den termiska komforten som invånarna upplever, och i förlängningen deras hälsa och välbefinnande. Utfallet är en direkt följd av olika beslut i planeringsprocessen, bland annat utformning av markbeläggning, vegetation, kvarterstruktur, gatumönster och torgens storlek. Rapporten visar även genom praktiska exempel vad mikroklimatstudier kan omfatta och hur de kan integreras i planeringsarbetet. Hans Rosenlund, CEC Design
Rottillväxt i växtbäddar med skelettjordMed hjälp av skanner och bilder av rötter samt inväxtzoner med provtagning av rötter har rotutvecklingen studerats på lindarna på Blekingegatan i Stockholm. Växtbäddarna restaurerades 2014 och ersattes då med skelettjord enligt Stockholmsmodellen. Skanner och inväxtzoner används vanligtvis inte som metod för studier av rotutveckling under hårdgjorda ytor, utan de är utvecklade för att användas i skogs- och jordbruksmark. Skanner och inväxtzoner är mindre destruktiva än att frilägga hela rotsystemet vilket möjliggör fler studier som kan skapa underlag för kunskap om hur rötterna växer och omsätts.Frida Andreasson, SLU
Ann-Mari Fransson, SLU
Utveckling av beslutsstöd för hållbara val av dagvattenhanteringInom ramen för examensarbetet har ett beslutsstöd tagits fram som underlättar kommunikationen mellan inblandade parter i planeringsskedet av dagvattenhanteringen. Beslutsstödet jämför vilka typer av dagvattentekniker som passar bäst i det område där ny hantering av dagvatten krävs. Under fallstudien i Uppsala kommun har fyra system av dagvattentekniker jämförts.Julia Brisvåg,
Uppsala Universitet
Referensanläggningar och studier i urban miljöRapporten är en sammanställning över dagvattenanläggningar och forskningsstudier inom ramen för projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor. De anläggningar som tas upp i rapporten är biofilter, växtetablering, gröna tak, permeabel beläggning, skelettjordar med biokol och andra typer av växtbäddar. Totalt beskrivs 19 anläggningar från sju kommuner i södra och mellersta Sverige. Rapporten avslutas med goda råd och erfarenheter från implementeringen av innovativa systemlösningar för klimatanpassade städer.Helene Sörelius, SP/RISE
Lisa Andersson, SP/RISE
Ann-Mari Fransson, SLU
Örjan Stål, VIÖS AB
Kent Fridell, Edge AB
Henrik Bodin Sköld, Sweco
Caroline Boström, Ramböll
Hans Rosenlund, CEC Design
Britt-Marie Alvem, Stockholm Stad
Björn Embrén, Stockholm Stad
Krossmaterial från ett entreprenörperspektiv med fokus på tillverkning och karakterisering Dränerande bärlager 2/32 och dränerande förstärkningslager 2/90 har studerats utifrån tillverkning, vattengenomsläpplighet, bärighet, deformationsegenskaper, porvolym och förslag till gränsvärden för materialparametrar. Dessutom har sättmaterial och fogmaterial av stenkross 2/5 samt makadam 16/90 som luftigt förstärkningslager testats i laboratorium respektive fullskaligt hos RISE CBI och VTI. Per Murén,NCC Industry AB
Olov Didriksson, NCC Industry AB
Swedish Design Tables for Permeable Block PavementsFler dränerande markstenbeläggningar uppförs idag än tidigare. Samtidigt ökar trafikbelastningen och med klimatförändringarna är det nödvändigt att utveckla riktlinjer för byggandet av denna typ av vägkonstruktioner. Rapportens dimensioneringstabeller för dränerande markstenskonstruktioner har utvecklats genom att modifiera befintliga tabeller för betongmarksten. Prestandan har utvärderats i accelererade tester med hjälp av en tung fordonssimulator (HVS – Heavy Vehicle Simulator). Jämförande analyser har utförts med hjälp av PMS Objekt (dimensioneringsverktyg) som tagits fram av Trafikverket.
Shafiqur Rahman, VTI
Erik Simonsen, Cementa
Fredrik Hellman, VTI
Miljökrav baserade på LCA-information vid kommunal upphandling av markstensprodukter av naturstenHur kan miljökrav baserade på livscykelanalys ställas vid offentlig upphandling och med hänsyn till de lagar som styr upphandlingen? I rapporten har man granskat konkurrensverkets rekommendationer och föreslagit procedurer för offentlig upphandling utifrån miljökrav och livscykelanalys.
Otto During, RISE
Implementering av innovativa systemlösningar för hållbar
dagvattenhantering
Genom intervjuer med sakkunniga teknikexperter och tjänstepersoner på olika förvaltningar har hinder och utmaningar för implementering av innovativa systemlösningar för hållbar dagvattenhantering i stadsutvecklingsprocesser identifierats. Hur förhåller sig andra aktörer till sådana systemlösningar? Som komplement har även publikationer från Svenskt Vatten och policydokument från utvalda kommuner analyserats. I rapporten presenteras rekommendationer och verktyg för att främja en hållbar dagvattenhantering.
Lisa Andersson, RISE
Anders Larsson, SLU
Annika Malm, RISE
Helene Sörelius, RISE
Accelererad provning av dränerande markstensytor med HVS-utrustningI detta projekt har systemlösningar med dränerande markstensöverbyggnad och tät överbyggnad med underliggande luftigt förstärkningslager provats i VTI:s Heavy Vehicle Simulator (HVS). Resultaten visar att dränerande konstruktioner som fördröjer dagvatten fungerar utan att bärighet och växter påverkas negativt. Spårbildningen blir endast minimalt större än för traditionella vägkonstruktioner, t o m med vatten i förstärkningslagret! Fredrik Hellman, VTI
Klimatpåverkan av grågröna systemlösningar för urbana ytor I detta delprojekt har systemlösningar för urbana ytor med krav på vattenfördröjningskapacitet samt systemlösningar för bil- och bussgator analyserats med avseende på potentiell klimatpåverkan, det vill säga påverkan på den globala uppvärmningen, här uttryckt som koldioxidekvivalenter. De analyserade systemen är baserade på delrapporten Klimatsäkrade systemytor för urbana miljöer – referensanläggningar och studier i urban miljö. Rapporten är även en uppföljning av arbetet som gjordes om livscykelanalys (LCA) på olika markstensprodukter i det tidigare fas 2-projektet Grågröna systemlösningar för hållbara städer. Nadia Al-Ayish, RISE
Dimensionering av markbeläggningsplattor med hänsyn till deras geometri och underlagets styvhetTidigare rekommendationer indikerar att plattor dimensioneras onödigt tjocka och för vissa fyrkantiga format, även utifrån olämpliga teorier. I denna rapport har förslag tagits fram till nya analytiska dimensioneringsformler.Jörgen Larsson, RISE
Björn Schouenborg, RISE
Biofilter i Kviberg-Lärdomar och erfarenheterI ett samarbete mellan förvaltningarna Kretslopp och vatten samt Park och naturförvaltningen i Göteborgs stad, har man upprättat en demonstrationsanläggning för trög avledning av dagvatten i form av biofilter, även kallat regnbäddar. Syftet är att fördröja och rena dagvatten från hårdgjorda ytor såsom parkeringsytor. En utvärderingsrapport har tagits fram som presenterar bakgrunden och som utvärderar anläggningsprocessen samt funktionen i anläggningen.Anna Dahlström, Sweco
Henrik Bodin-Sköld, Sweco
Tove Lindfors, Sweco
Uppmätt konduktivitet på olika krossmaterial i laboratorium och infiltrationsmätningar på vägkonstruktioner i fält med god vattendränerande förmågaRapporten beskriver utrustningar för och mätningar av den dränerande förmågan hos ballastmaterial samt en delvis och färdigställd vägkonstruktions dränerande förmåga. Den utvärderar också porositet hos olika ballastmaterial som en faktor att väga in vid val av material. Ett antal konstruktioner med olika materialkombinationer har provats i fullskaleförsök avseende spårdjupsbildning vid trafikbelastning.Björn Schouenborg, RISE
Magnus Döse, RISE

Rapporter från det förra projektsteget kommer att laddas upp här.

Om du har några frågor innan dess är du välkommen att kontakta oss!