Hårdgjorda ytor

Det finns två olika kategorier av konstruktionslösningar för de hårdgjorda ytorna i en systemlösning – Täta slitlager och Permeabla slitlager. I båda fallen är konstruktionerna anpassade för lokalt omhändertagande av dagvatten genom möjligheterna att låta förstärkningslagret utgöra fördröjningsmagasin. Den avgörande skillnaden ligger i hur dagvattnet leds ner till förstärkningslagret. I konstruktionslösningar med Täta slitlager sker ingen infiltration genom slitlager. Dagvattnet leds istället direkt ned till förstärkningslagret till exempel genom brunnar och gallerrännor. I konstruktionslösningar med Permeabla slitlager leds dagvattnet genom infiltration i slitlagret, via sätt- och bärlager, ner till förstärkningslagret.

Nedan kan du se exempel på både täta- och permeabla slitlager med bundna och obundna bärlager:

 

Exempel på referensanläggning inom projektet som konstruerats som en Hårdgjord yta:

Permeabel beläggning vid Västra Esplanaden i Växjö kommun

Permeabel beläggning vid Lilla Vallen i Växjö