Permeabla slitlager

I denna konstruktionstyp använder man hela dess yta för att låta dagvattnet infiltreras ner genom slitskiktet till förstärkningslagret för temporär dagvattenfördröjning. Infiltrationen sker genom slitskiktets perkolationsöppningar och genom fogarna. Används slitskikt utan perkolationsöppningar sker infiltrationen endast genom fogarna.
Bilderna visar exempel på två olika varianter – en med obundet och en med bundet bärlager.

  • Konstruktionen med obundet bärlager uppfyller kraven för Trafikklass 2 och är tänkt att användas på torg, smågator och parkeringsplatser.
  • Konstruktionen med bundet bärlager klarar Trafikklass 3 och kan användas för stadsgator eller i konstruktionerna som nämns ovan i de områden det finns spårbunden trafik.

Som fog- och sättmaterial används kross av 2/5. För att bibehålla infiltrationskapaciteten skall de två översta centimetrarna av fogmaterialet bytas ut vart tredje år. För att uppnå samtidiga krav på infiltrationskapacitet och bärighet med avseende på trafiklaster krävs att material utan finandelar används i bär- och förstärkningslager. Information om krav och tillverkningsanvisningar för dessa material finns här. Förstärkningslagret utgörs i båda fall av 2/90 med en porvolym på runt 25 %. Slitskikten ska tillåta infiltration genom perkolationsöppningar eller fogar, men kan i övrigt väljas godtyckligt och dimensioneras enligt standard.