Täta slitlager

Denna konstruktionstyp används när man av någon anledning inte har behov av eller vill att dagvattnet skall infiltreras ner genom slitskiktet, men samtidigt har behov lokalt omhändertagande av dagvatten. Principen är att dagvattnet leds ner till förstärkningslagret, till exempel genom brunnar eller gallerrännor, där detta vid behov används som fördröjningsmagasin.

Jämfört med konventionella konstruktioner används till förstärkningslagret ett material med större fraktioner för att på så sätt skapa hålrum för temporär dagvattenmagasinering. Bilderna visar exempel på två olika varianter – en med obundet och en med bundet bärlager.

  • Konstruktionen med obundet bärlager uppfyller kraven för Trafikklass 2 och är tänkt att användas på torg, smågator och parkeringsplatser.
  • Konstruktionen med bundet bärlager klarar Trafikklass 3 och kan användas för stadsgator eller i konstruktionerna som nämns ovan i de områden det finns spårbunden trafik.

Förstärkningslagret utgörs i båda fall av 16/90 med en porvolym på knappt 40 % och erbjuder förutsättningar för en god miljö för trädens rötter. Konstruktionerna kan användas i kombination med traditionella slitskikt som betongmarksten, naturstenshällar och bitumenmaterial där dessa dimensioneras enligt standard.