Svackdike

Svackdike är benämningen på ett flackt dike med sluttande kanter som är bevuxet, oftast med någon form av gräs- eller ängsvegetation. Det är en av de mest grundläggande typerna av dagvattenanläggningar som kan bistå med att minska eller fördröja avrinningen av dagvattnet. Flödeshastigheten i ett svackdike är ofta låg vilket medför att en del föroreningar kan avskiljas via sedimentation.

Svackdiken har primärt en vattenavledande funktion men om de konstrueras med ett poröst magasinerande material i botten, till exempel makadam eller sandhaltig jord, kan en viss infiltration ske.

Reningsgraden då dagvattnet avleds till ett svackdike är inte tillräcklig i sig, men ofta kan diket fungera som förbehandling till andra reningssteg. Vanligt förekommande är att vattnet leds vidare till gräsbevuxna översilningsytor.

En fördel med svackdiken i kallt klimat är att de kan utgöra utrymmen för snölagring. Dikena har sedan en god kapacitet att leda bort vatten under snösmältningsperioden.