Luftigt förstärkningslager

Krossprodukter utan de minsta fraktionerna (exempelvis 32–90 mm) kallas makadam och som förstärkningslager benämns det som luftigt förstärkningslager. Genom att ta bort de allra minsta partiklarna i lagret skapar man hålrum för både dagvatten och växternas rötter. Traditionellt bergkross (0–90 mm) skapar ett tätt lager som förhindrar perkolation av dagvatten och som saknar porvolym för växternas rötter. Ovanpå ett luftigt förstärkningslager kan man applicera olika typer av grönblåa konstruktioner. Exempel på konstruktioner som kan kopplas samman med ett luftigt förstärkningslager är regnbäddar, bevattningsbäddar, dränbäddar och trädgropar. Genom att koppla samman olika grönblå konstruktioner skapas ett grönblått system i gaturummet.

I flera svenska städer har man med bra resultat använt sig av ett luftigt, dränerande, förstärkningslager och därmed kunnat plocka bort de traditionella dagvattenbrunnarna i gatan. Det luftiga förstärkningslagret kan magasinera stora volymer dagvatten vid längre regn. Ett förstärkningslager som vattenfylls vid regn ger ett marginellt ökat spårdjup över tiden vilket visar att trafik, växter och vatten kan samspela.