Kostnader

Är det någon skillnad i anläggningskostnad?

När det gäller anläggningskostnaderna kopplade till de obundna lagren är erfarenheterna att för lösningar med permeabla ytor ligger dessa i samma storleksordning som traditionella utformningar. En indikativ ökad total anläggningskostnad för överbyggnader för dagvattenhantering jämfört med konventionella överbyggnader uppgår till 0-5 %, men kan öka under speciella förutsättningar, till exempel vid behov av tätning mot terrass. Posterna för dessa merkostnader utgörs av:1. Är det någon skillnad i anläggningskostnad? När det gäller anläggningskostnaderna kopplade till de obundna lagren är erfarenheterna att för lösningar med permeabla ytor ligger dessa i samma storleksordning som traditionella utformningar. En indikativ ökad total anläggningskostnad för överbyggnader för dagvattenhantering jämfört med konventionella överbyggnader uppgår till 0-5 %, men kan öka under speciella förutsättningar, till exempel vid behov av tätning mot terrass. Posterna för dessa merkostnader utgörs av:• Sorterade och provade material med dränerande egenskaper• Något ökad lagertjocklek för att uppfylla kraven på bärighet och magasinering av vatten (framgår ur dimensioneringsanvisningarna)• Maskin- och arbetskostnad för djupare schakt.

Denna merkostnad skall vägas mot kostnaden som en ombyggnad av VA-systemet (ledningar och brunnar mm) kräver för att öka kapaciteten för avvattning av aktuella ytor.

Kostnaderna relaterade till att inte vidta åtgärder och riskera översvämning beaktas inte här, men är förmodligen de helt överskuggande penningbeloppen för skador och sanering av fastigheter och återställning av infrastruktur. Som exempel kan nämnas att skadorna vid skyfallen i Köpenhamn 2011 beräknades kosta samhället minst 10 miljarder SEK.


Är det mycket dyrare att anlägga torgytor med skelettjord och luftningslager?

Under en övergångsperiod kostar själva ballasten mer då alla leverantörer inte har detta som en standardprodukt. Kostnaden för själva byggandet skiljer sig inte mycket från byggande av en standardkonstruktion.