Miljöfrågor

Finns det risk att föroreningar går ner i grundvattnet?

Risken är stor om marken är förorenad. Då behöver terrassen göras tät och dräneringen ledas ut separat.
Detta är fallet i t ex Uppsala. Tätning kan ske med bentonit eller plastduk.

Hur hanterar man områden där det även finns läckande spillvattenledningar?

Om dessa problem finns bör ledningarna tätas i samband med att dagvattenlösningen utvecklas.
Det är viktigt att titta på helheten.

 

Hur ska vi tänka kring LCA- bättre dagvattenlösning men mer energiåtgång?

Det finns inget som tyder på ökad energiåtgång. LCA har tagits fram för flera produkter och konstruktioner för att hjälpa till att göra ett ”grönare” val. Dessutom finns flera relevanta övergripande miljömål som bör beaktas.

 

Får man även rening i system med permeabla ytor och hur stor kan den uppskattas till?

Se Interpave Permeable Pavements, CIRIA C753, The SuDS manual, 2015. Den kan laddas ner här>>