Beslutsstöd

Inom projektet har ett beslutsstöd för val av dagvattenlösning utvecklats för att underlätta kommunikationen mellan inblandade parter tidigt i planeringsprocessen. Genom att tidigt komma in i processen skapas förutsättningar för att flera parter i planeringen av dagvattenhantering har en gemensam målbild och vision. Optimalt används stödet efter att en översiktlig dagvattenutredning har utförts och fungerar sedan som underlag för processens senare delar (Figur 1).

Figur 1. Flödesschema över beslutsstödverktygets uppbyggnad och målbild (Brisvåg, 2017).

Beslutsstödet bygger på multikriterieanalys och kan tillämpas vid både ny exploatering och vid förtätning i befintligt område. Verktyget jämför och utvärderar olika systemalternativ för dagvattenhantering och ger svar på vilket system som lämpar sig bäst för ett specifikt område. Kärnan i verktyget är en mängd utvalda kriterier med koppling till dagvattenhantering. Kriterierna tar upp alla aspekter av hållbarhet; ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och det går bra att både lägga till, dra ifrån eller modifiera kriterier utifrån vad som är lämpligt från fall till fall. Samtliga inblandade parter i planeringsprocessen beslutar sedan gemensamt vilken vikt respektive kriterie har för det givna området. Detta sista steg i processen skapar samsyn och förståelse för eventuella målkonflikter och kan underlätta vid konfliktlösning och bidra till ett systemperspektiv i planering, drift och underhåll. Några exempel på kriterier och deras bedömningsgrunder ses i Tabell 2.

Beslutsstödet har utvecklats och testats tillsammans med Uppsala kommun och en student vid Uppsala Universitet (Brisvåg, 2017). Verktyget är Excel-baserat och fritt att använda och ladda ner från projektets hemsida.

Tabell 2. Ett urval av de 20-tal kriterier som finns inlagda i beslutsstödverktyget (Brisvåg, 2017).

 

Ladda ner verktyg för beslutstöd >>

Ladda ner rapport för beskrivning av beslutsstödet och fallstudie tillsammans med Uppsala kommun>>

 

För frågor rörande beslutsstödverktyget kontakta Helene Sörelius, projektledare på RISE, helene.sorelius@ri.se