Dimensionering

Med dimensioneringsverktyget kan du utföra inledande överslagsberäkningar på din anläggning där hårdgjorda ytor samverkar med dagvattenlösningar. Med anläggning menas här en parkeringsplats, ett torg eller en smågata. Dimensioneringen görs både med avseende på bärighet på trafiklaster och med avseende på dagvattenflöden. Effekterna av olika val av till exempel slitskikt, storleken på den hårdgjorda ytan, typ av dagvattenlösning och uppbyggnaden av denna, och kombinationerna av dessa kan studeras. Syftet är att på ett enkelt sätt kunna få en uppfattning om hur utformningen ska göras för att kraven på trafiklaster och dagvattenflöden ska vara uppfyllda innan ett mer detaljerat projekteringsarbete påbörjas.

 

Gå till dimensioneringsverktyget >>

 

För frågor rörande dimensioneringsverktyget kontakta Jörgen Larsson, RISE, jorgen.larsson@ri.se

För övriga frågor beträffande dagvattenhantering kontakta Helene Sörelius, projektledare på RISE, helene.sorelius@ri.se