Planering & byggande

Planprocessen, som regleras av Plan- och bygglagen, innehåller många möjligheter för, och krav på, hållbar dagvattenhantering. Översiktsplanen, som varje kommun måste ha och anta politiskt, men som dock ej är juridiskt bindande, är ett viktigt strategiskt verktyg som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Denna bör innehålla övergripande strategier för klimatarbete och dagvattenhantering. Det finns inga lagkrav på att kommuner skall ha en dagvattenpolicy eller grön/blå/ekosystemtjänst-plan som kan innehålla riktlinjer för dagvattenhanteringen, men dessa kan vara fristående politiskt antagna dokument och/eller fungera som underlag till översiktsplanen. Det enda juridiskt bindande dokumentet i plan- och bygglagen är detaljplanen som är en handling som anger hur ett begränsat område i en kommun får bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen reglerar vad man kan få bygglov för. I samband med plan- och bygglovsprocessen skrivs ofta genomförandeavtal som exploateringsavtal eller markanvisningsavtal som reglerar genomförande och kostnader mellan byggare/fastighetsägare och kommunen. I dessa avtal regleras detaljutformningen.